Фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів за 2017 рік

Форма Ф.№2

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)
за  2017 р.
коди
Установа Відділ освіти Сокальської РДА за ЄДРПОУ 02144789
Територія м.Сокаль , вул.Шашкевича,86 за КОАТУУ 4624810100
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Відділ освіти Сокальської РДА
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядуван 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою — дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів —  усього Х 010 2 281 489,95 2 276 871,11 2 276 871,11
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 2 281 489,95 2 276 871,11 2 276 871,11
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 1 851 138,61 1 847 887,65 1 847 887,65
Оплата праці 2110 040 1 519 314,27 1 519 314,27 1 519 314,27
  Заробітна плата 2111 050 1 519 314,27 1 519 314,27 1 519 314,27
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060
Нарахування на оплату праці 2120 070 331 824,34 328 573,38 328 573,38
Використання товарів і послуг 2200 080 422 591,34 421 829,37 421 829,37
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 97 736,33 97 736,33 97 736,33
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 1 024,78 1 024,78 1 024,78
Продукти харчування 2230 110 19 334,99 19 334,99 19 334,99
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 136 776,51 136 776,51 136 776,51
Видатки на відрядження 2250 130 3 128,73 3 128,73 3 128,73
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 164 590,00 163 828,03 163 828,03
  Оплата теплопостачання 2271 160
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170
  Оплата електроенергії 2273 180 32 590,00 32 588,97 32 588,97
  Оплата природного газу 2274 190
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 132 000,00 131 239,06 131 239,06
  Оплата енергосервісу 2276 210
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270
Поточні трансферти 2600 280
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310
Соціальне забезпечення 2700 320
Виплата пенсій і допомоги 2710 330
Стипендії 2720 340
Інші виплати населенню 2730 350
Інші поточні видатки 2800 360 7 760,00 7 154,09 7 154,09
Капітальні видатки 3000 370
Придбання основного капіталу 3100 380
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420
Капітальний ремонт 3130 430
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450
Реконструкція  та  реставрація 3140 460
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510
Капітальні трансферти 3200 520
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550
Капітальні трансферти населенню 3240 560
Внутрішнє кредитування 4100 570
Надання внутрішніх кредитів 4110 580
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610
Зовнішнє кредитування 4200 620
Надання зовнішніх кредитів 4210 630
Інші видатки 5000 640 X X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Керівник Р.Т.Монастирський
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер Г.Ю.Шевчук
«10»січня 2018 року (підпис) (ініціали, прізвище)

Форма Ф.4.3.

Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д, № 4-3м)
за  2017 р.
коди
Установа Відділ освіти Сокальської РДА за ЄДРПОУ 02144789
Територія м.Сокаль , вул.Шашкевича,86 за КОАТУУ 4624810100
#ССЫЛКА! Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Відділ освіти Сокальської РДА
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядуван
Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14
Видатки та надання кредитів —  усього Х 010 15 900,00 12 522,00 12 522,00
у тому числі:
Поточні видатки 2000 020
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030
Оплата праці 2110 040
  Заробітна плата 2111 050
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060
Нарахування на оплату праці 2120 070
Використання товарів і послуг 2200 080
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100
Продукти харчування 2230 110
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120
Видатки на відрядження 2250 130
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150
  Оплата теплопостачання 2271 160
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170
  Оплата електроенергії 2273 180
  Оплата природного газу 2274 190
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200
  Оплата енергосервісу 2276 210
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270
Поточні трансферти 2600 280
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310
Соціальне забезпечення 2700 320
Виплата пенсій і допомоги 2710 330
Стипендії 2720 340
Інші виплати населенню 2730 350
Інші поточні видатки 2800 360
Капітальні видатки 3000 370 15 900,00
Придбання основного капіталу 3100 380 15 900,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 15 900,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420
Капітальний ремонт 3130 430
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450
Реконструкція  та  реставрація 3140 460
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510
Капітальні трансферти 3200 520
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550
Капітальні трансферти населенню 3240 560
Внутрішнє кредитування 4100 570
Надання внутрішніх кредитів 4110 580
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610
Зовнішнє кредитування 4200 620
Надання зовнішніх кредитів 4210 630
Інші видатки 5000 640 X X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Керівник Р.Т.Монастирський
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер Г.Ю.Шевчук
(підпис) (ініціали, прізвище)
«10»січня 2018 року

Форма Ф.4.2.

Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
(форма № 4-2д, № 4-2м),
за  2017 р.
коди
Установа Відділ освіти Сокальської РДА за ЄДРПОУ 02144789
Територія м.Сокаль , вул.Шашкевича,86 за КОАТУУ 4624810100
#ССЫЛКА! Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Відділ освіти Сокальської РДА
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядуван Стаївська ЗШ I-II ст.
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Надходження коштів – усього Х 010 5 151,00 5 151,00 Х Х
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Х 020 5 151,00 Х Х Х 5 151,00 Х Х Х Х
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у при Х 030 Х Х Х Х Х Х Х
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, Х 040 Х Х Х Х Х Х Х
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки Х 050 Х Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки та надання кредитів- усього Х 070 5 151,00 Х Х Х Х 5 151,00 Х Х
у тому числі:
Поточні видатки 2000 080 5 151,00 Х Х Х Х 5 151,00 Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 Х Х Х Х Х Х
Оплата праці 2110 100 Х Х Х Х Х Х
  Заробітна плата 2111 110 Х Х Х Х Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 Х Х Х Х Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 Х Х Х Х Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 5 151,00 Х Х Х Х 5 151,00 Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 5 151,00 Х Х Х Х 5 151,00 Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 Х Х Х Х Х Х
Продукти харчування 2230 170 Х Х Х Х Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 Х Х Х Х Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 Х Х Х Х Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 Х Х Х Х Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 Х Х Х Х Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 Х Х Х Х Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 Х Х Х Х Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 Х Х Х Х Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 Х Х Х Х Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 Х Х Х Х Х Х
  Оплата енргосервісу 2276 270 Х Х Х Х Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 Х Х Х Х Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 Х Х Х Х Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 Х Х Х Х Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 Х Х Х Х Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 Х Х Х Х Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 Х Х Х Х Х Х
Поточні трансферти 2600 340 Х Х Х Х Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 Х Х Х Х Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 Х Х Х Х Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 Х Х Х Х Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 Х Х Х Х Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 Х Х Х Х Х Х
Стипендії 2720 400 Х Х Х Х Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 Х Х Х Х Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 Х Х Х Х Х Х
Капітальні видатки 3000 430 Х Х Х Х Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 Х Х Х Х Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 Х Х Х Х Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 Х Х Х Х Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 Х Х Х Х Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 Х Х Х Х Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 Х Х Х Х Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 Х Х Х Х Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 Х Х Х Х Х Х
Реконструкція  та  реставрація 3140 520 Х Х Х Х Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 Х Х Х Х Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 Х Х Х Х Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 Х Х Х Х Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 Х Х Х Х Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 Х Х Х Х Х Х
Внутрішнє кредитування 4100 630 Х Х Х Х Х Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 Х Х Х Х Х Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 650 Х Х Х Х Х Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 Х Х Х Х Х Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 Х Х Х Х Х Х
Зовнішнє кредитування 4200 680 Х Х Х Х Х Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 Х Х Х Х Х Х
Керівник Р.Т.Монастирський
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер Г.Ю.Шевчук
(підпис) (ініціали, прізвище)
«10»січня 2018 року

Форма Ф.4.1.

Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д, № 4-1м),
за  2017 р.
коди
Установа Відділ освіти Сокальської РДА за ЄДРПОУ 02144789
Територія м.Сокаль , вул.Шашкевича,86 за КОАТУУ 4624810100
#ССЫЛКА! Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Відділ освіти Сокальської РДА
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядуван Стаївська ЗШ I-II ст.
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 28 999,28 20,39 29 287,21 Х Х Х Х 943,01
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 28 890,21 Х Х Х Х 28 890,21 Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 109,07 Х Х Х Х 397,00 Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки —  усього Х 070 28 629,29 Х Х Х Х Х 28 364,59 Х Х
у тому числі:
Поточні видатки 2000 080 28 629,29 Х Х Х Х Х 28 364,59 Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 Х Х Х Х Х Х Х
Оплата праці 2110 100 Х Х Х Х Х Х Х
  Заробітна плата 2111 110 Х Х Х Х Х Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 Х Х Х Х Х Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 Х Х Х Х Х Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 28 629,29 Х Х Х Х Х 28 364,59 Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 8 623,88 Х Х Х Х Х 8 359,18 Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 Х Х Х Х Х Х Х
Продукти харчування 2230 170 20 005,41 Х Х Х Х Х 20 005,41 Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 Х Х Х Х Х Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 Х Х Х Х Х Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 Х Х Х Х Х Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 Х Х Х Х Х Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 Х Х Х Х Х Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 Х Х Х Х Х Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 Х Х Х Х Х Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 Х Х Х Х Х Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 Х Х Х Х Х Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 Х Х Х Х Х Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 Х Х Х Х Х Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 Х Х Х Х Х Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 Х Х Х Х Х Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 Х Х Х Х Х Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 Х Х Х Х Х Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 Х Х Х Х Х Х Х
Поточні трансферти 2600 340 Х Х Х Х Х Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 Х Х Х Х Х Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 Х Х Х Х Х Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 Х Х Х Х Х Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 Х Х Х Х Х Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 Х Х Х Х Х Х Х
Стипендії 2720 400 Х Х Х Х Х Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 Х Х Х Х Х Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 Х Х Х Х Х Х Х
Капітальні видатки 3000 430 Х Х Х Х Х Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 Х Х Х Х Х Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 Х Х Х Х Х Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 Х Х Х Х Х Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 Х Х Х Х Х Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 Х Х Х Х Х Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 Х Х Х Х Х Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 Х Х Х Х Х Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 Х Х Х Х Х Х Х
Реконструкція  та  реставрація 3140 520 Х Х Х Х Х Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 Х Х Х Х Х Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 Х Х Х Х Х Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 Х Х Х Х Х Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 Х Х Х Х Х Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 Х Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 Х Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 Х Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 Х Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 Х Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 Х Х Х Х Х Х Х
Керівник Р.Т.Монастирський
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер Г.Ю.Шевчук
«10»січня 2018 року (підпис) (ініціали, прізвище)
comments powered by HyperComments

ihnatyuk


Стаївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Осипа Лещука Адреса: вул.Нова, 21, с.Стаївка, Сокальський район, Львівська область
e-mail: staivka2012@gmail.com