План роботи школи на 2020-2021 н.р.

План роботи

Стаївської ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука

на 2020-2021 н.р.

Зміст
 1. Результати роботи за 2019-2020 н.р. Концепція розвитку Стаївської ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука.
 2. Розділи річного плану роботи на 2020-2021 н.р.
2.1.Модернізація управління

2.2. Музейна педагогіка

2.3. Права дитини

2.4.Якісна освіта

2.5.Обдарована дитина

2.6.Позакласний час

2.7.Вихована програма

2.8.Компетентний вчитель

2.9.Інноваційна діяльність

2.10.Крок до інформаційного суспільства 

2.11. Реалізація нових Державних стандартів початкової та базової  загальної середньої освіти

2.12.Нова іміджеві політика

2.13.Відкрита школа

2.14. Школа-дитина-родина

2.15.Здорова, безпечна дитина

2.16. Здорове харчування

2.17. Педагогічне партнерство

2.18. Школа-освітній округ

2.19. Охорона праці

2.20. Господар

І. Концепція розвитку Стаївської ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука

Освіта сьогодні перебуває під глибоким впливом змін в сучасному суспільстві. На розвиток освіти вплинули суспільні інтеграційні процеси, такі напрями розвитку суспільства, як глобалізація, демократизація, розпад союзу країн ядерного блоку, створення єдиного інформаційного простору тощо. Ці зміни відбулись такими темпами, що привели до потреби негайного перегляду та реформування освіти на всіх рівнях, оскільки існуючі системи не повністю відповідали сучасним запитам та потребували переорієнтації.
                Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення відносить вміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до нових ролей в цьому суспільстві. Саме тому важливим сьогодні є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись впродовж життя.

Які ж очікування стоять сьогодні перед українською школою? Завдання, що проголошені в стратегічному документі освіти - Національній доктрині розвитку освіти, спрямовані на перехід системи освіти на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентоспроможність в європейському та світовому освітньому просторі, формуванні покоління молоді, що буде захищеним та мобільним на ринку праці, здатним робити особистісний духовно-світоглядний вибір, матиме необхідні знання, навички та компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях, буде здатним до навчання впродовж життя. Такі позиції потребують від сьогоднішньої школи особливих підходів до оновлення змісту освіти та до застосування нових педагогічних підходів до навчання, впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, які модернізують процеси в будь-якій галузі суспільства. Очевидно, що освіта потребує збалансування всіх чинників.

   Сучасна парадигма освіти орієнтує школу на реалізацію особистісно орієнтованого навчання. Метою шкільної освіти є розвиток та виховання людини, здатної впливати на особистісну освітню траєкторію, здатної при цьому порівнювати її із національними та загальнолюдськими досягненнями.

У 2017-18 н.р. Стаївська ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука здійснюватиме освітню діяльність, спрямовану на реалізацію державних цільових програм: розвитку дошкільної освіти; підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти; впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій. Колектив школи продовжить роботу з упровадження  у навчально-виховний процес сучасних технічних засобів навчання з природничо-математичних та інших дисциплін; із реалізації районної цільової програми роботи з обдарованою молоддю.

Для створення умов  безперервного професійного розвитку педагогічних працівників з одночасним посиленням практичної та особистісно орієнтованої спрямованості навчання та його наближення до місця праці  педагоги школи продовжать  підвищення кваліфікації за звичайною та за кредитно-модульною системою  (далі - КМС). КМС  дозволяє створити багаторівневу систему освіти педпрацівників, яка включає: шкільний, окружний, районний, міжрайонний (сектори), обласний рівні. Завдяки вдало організованому процесу підвищення кваліфікації педпрацівників  підвищується  їх  мотивація   до    удосконалення власної професійної компетентності, створюються умови для мобільності педагогічний працівників, належної організації їхньої самостійної роботи.

         Освіта сьогодні - важливий чинник управління змінами, які відбуваються в суспільстві, тому  її розглядають не тільки як механізм захисту населення, але  також як інвестиції у майбутній розвиток кадрового потенціалу району. На сьогоднішній день педколективом школи визначені такі основні стратегічні напрямки діяльності закладу відповідно до концепції розвитку освіти Сокальського району:
 • здійснення якісної допрофільної підготовки;
 • реалізація районної програм «Обдарована дитина», удосконалення форм і методів у роботі з обдарованими дітьми;
 • впровадження сучасних технологій навчання, виховання, розвитку;
 • удосконалення форм і методів позакласної роботи, надання додаткових освітніх послуг в контексті розвитку школи по пріоритетному напрямку
 • удосконалення виховного простору школи
 • впровадження сучасних моделей ДГУ правління
 • побудова власної моделі «Школи-родини»
 • впровадження музейної педагогіки у навчально-виховний процес
 • застосування моніторингу як засобу управління розвитком
 • інформатизація освітнього та виховного процесів
   
    Місія школи:   

    Створення організаційних, науково - методичних, інформаційних, ресурсних умов, які сприяють всебічному розвитку особистості, задоволенню інтелектуальних, творчих, емоційних та соціальних потреб; забезпеченню науково-практичної підготовки талановитої молоді, виховання  високо морального, духовно багатого, фізично розвинутого, здатного до самоосвіти та самореалізації творчого громадянина України 

  Науково-методична  проблема школи
 • «Підвищення якості освіти та її результативності шляхом впровадження інноваційних технологій навчання та виховання»
Управлінська проблема
 • Створення цілісної системи управління закладом освіти,підвищення ефективності освітнього процесу
Науково-методична проблема
 • Розвиток педагогічної майстерності вчителів, реалізація ними принципів особистісно орієнтованого навчання у формуванні творчої особистості з високими загально людськими якостями
Психолого-педагогічна проблема
 • Формування позитивної „ Я-концепції ”в умовах формування талановитої особистості
Виховна проблема
 • Єдність сім’ї і школи як важлива умова формування компетентної, національної свідомості та духовності особистості, її активної громадянської позиції
 • Удосконалення учнівського самоврядування
Проблема позакласної роботи: 
 • Розвиток музейної справи як основи впровадження сучасної музейної педагогіки
Кредо колективу:  « Мудрість влади педагога –  це велика творчість  і праця над собою».                              

                                                                               В.Сухомлинський

   Таким чином ми вибудовуємо модель випускника, тобто особистість, яка вміє на практиці застосовувати набуті знання, вільно орієнтуватися у соціумі і бути конкурентноспроможним у реаліях життя.

Шляхи реалізації Концепції розвитку:
 • забезпечення ефективної діяльності загальноосвітнього закладу з метою створення сприятливих умов для організації навчально-виховної діяльності;
 • формування системи виявлення обдарованої молоді;
 • створення сприятливих умов для підтримання творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків;
 • впровадження інноваційних технологій в освітній процес;
 • проектування управлінської діяльності.
Основними освітніми завданням розвитку школи є:
 • задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;
 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і врахування її особистісних здібностей, інтересів, потреб;
 • виховання морально, психічно і фізично здорового покоління;
 • формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури;
 • розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок;
 • підтримка обдарованих дітей та молоді;
 • створення умов для професійного самовизначення.
 • створення рівних умов для здобуття якісної конкурентноздатної освіти учнями школи;
 • здійснення допрофільного та допрофесійного навчання учнів;
 • відродження і вдосконалення національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української Держави;
 • впровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання, принципів розвиваючої освіти;
 • забезпечення моральної, інтелектуальної та психологічної готовності всіх громадян до здобуття освіти;
 • досягнення якісно нового рівня загальноосвітньої підготовки на основі творчого застосування передових педагогічних технологій, науково-методичних досягнень, використання досвіду народної педагогіки, врахування регіонального компоненту освіти;
 • створення умов для забезпечення і реалізації конституційних вимог щодо здобуття загальної середньої освіти;
 • оптимізація мережі класів у школі відповідно до забезпечення запитів дітей, у першу чергу обдарованих та талановитих;
 • створення системи профілактики і збереження здоров'я дітей;
 • здійснення заходів щодо соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу, в першу чергу - дітей пільгових категорій, їх оздоровлення;
 • забезпечення потреб юної особистості у творчій самореалізації через мережу позакласної діяльності та позашкільної освіти;
 • широке застосування інформаційних та комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі
Початкова школа

  Поряд із традиційними цілями освітнього процесу на цьому ступені навчання - формування базових знань, умінь та навичок - проголошується ціль розвитку пізнавальної мотивації  учня  та  розвитку  його комунікативних  компетенцій ,  тобто навичок  культури

спілкування та самопізнання.

  Призначення початкової школи полягає у становленні життєвих навичок особистості учня. Стратегічним напрямком розвитку початкової  освіти є створення таких умов, за яких у кожного учня створюється установка, яку можна сформулювати в словах: "Я люблю свою школу", і розвивається  відповідна   система   цінностей   та   мотивів   участі   в щоденному

шкільному житті.

   Основне завдання початкової школи - створити умови, які допоможуть дитині, яка починає свій освітній шлях, повірити в те, що   навчання   може   і повинно бути  для нього

успішним, цікавим та привабливим.    

  Система додаткової освіти буде складатися із вивчення додаткових курсів з основ комп'ютерної грамотності,  дослідницької діяльності (робота над проектами), додаткових годин для індивідуальних та групових занять з основ християнської етики . Такий вибір зумовлений необхідністю реалізації пріоритетного напрямку роботи школи, використання потенціалу  шкільного  музею,  підвищення  рівня   національного, морального,  релігійного 

виховання учнів початкової ланки.             
 
 

  Основна школа ( 5-7 класи) 

  Рання предметна орієнтація  

  Метою цього етапу є формування бази для вибору напряму подальшої спеціалізації освіти та рівня вивчення окремих предметів. Це обумовлено тим, що кожна людина в житті досягає значних вершин тільки в окремій сфері, пов'язаній з вивченням означеної кількості предметів. І дитина в цьому віці вже здатна визначитися з тим чи іншим переліком напрямів свого майбутнього професійного розвитку і в подальшому свого професійного становлення. Наше завдання - допомогти дитині визначитися в напрямках, дати змогу їй себе випробувати в різних сферах ( гуманітарній, суспільно-гуманітарній, природничо-технологічний, технічній, природничій та ін.), запропонувати ці сфери, навчити в них розумітися. При цьому учням буде запропоновано три рівні (на їх вибір) вивчення кожного навчального предмету: загальнокультурний, загальноосвітній та профільний. Тим самим ми зможемо підвищити внутрішню мотивацію до навчання кожної дитини.
    На перший план ставиться завдання  формування цінностей в структурі особистості дитини, зокрема значущості  загальної культури та інтелектуального  розвитку для самореа-

лізації в соціумі.

 На цьому ступені вводяться в систему додаткової освіти предмети розвиваючого цикл.

  Основна школа ( допрофільне навчання)

  Профільне самовизначення ( 8 - 9 класи )  

  Метою цього етапу є рання спеціалізація за обраним напрямком навчання та створення класів допрофільної підготовки (за гуманітарним або технологічним напрямком), або продовження процесу самовизначення в різних предметних сферах в умовах навчання в загальноосвітніх класах. Головним напрямком роботи з учнями стає формування первинної профільної орієнтації, вдосконалення навичок самостійної інтелектуальної діяльності, початок становлення світоглядної позиції особистості. На рівні 8 - 9 класів учням на базі циклу предметів мають можливість формувати свою індивідуальну освітню стратегію.

 Для успішної реалізації напряму  «Музейна справа» та виховання в учнів християнських та моральних цінностей у 5-9 класах вводиться курс за вибором «Основи християнської етики». Введення факультативного курсу «Математика», виділення  додаткового часу на вивчення математики здійснюється з метою    розвитку в учнів нестандартного мислення, підвищення загальної математичної культури, формування знань, вмінь та навичок, необхідних для успішного вивчення математики та інших наук. З метою реалізації допрофільної підготовки та для підвищення інтересу учнів до вивчення історії України, з метою виховання у них патріотизму, національної гордості, свідомості справжніх громадян своєї держави, вводиться факультативний курс «Історія рідного краю», виділяється додатковий час на вивчення предмета «Історія України» .З метою формування і розвитку навичок мовленнєвої діяльності учнів, для посилення вивчення української мови, підготовки учнів до ДПА,  вводиться курс «Практикум з правопису української мови» , виділяються додаткові години на індивідуальні заняття та консультації з української мови. Для забезпечення розвитку комунікативної компетенції учнів, удосконалення їх соціокультурних та соціолінгвістичних знань у сучасному світі виділяються додаткові години на  вивчення предмета «Англійська мова» у 5 класі.

Розвиток  Стаївської ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука має відбуватися з урахуванням таких пріоритетів:
 • Удосконалення форм і методів управління через впровадження стратегічного підходу та розвиток державно-громадської моделі управління.
 • Створення безпечного перебування дитини у школі, забезпечення здорових умов навчання і життєдіяльності.
 • Створення умов для реалізації законних праві і інтересів дитини.
 • Підвищення якості освіти
 • Створення умов для розвитку творчої особистості, її соціалізації, формування надпредметних компетентностей.
 • Створення сучасного виховного простору.
 • Професійне зростання педагогічного колективу, збереження і розвиток творчого потенціалу вчителя.
 • Забезпечення інноваційного розвитку школи.
 • Підвищення позитивного іміджу школи.
 • Розширення інформаційного простору школи через розвиток різних засобів інформації.
 • Налагодження ефективнішої співпраця школи та сім’ї.
 • Здійснення ефективної фінансово-господарської діяльності , забезпечити належні умови для навчання і виховання учнів відповідно санітарно-гігієнічних вимог, сучасних технічних і педагогічних вимог.
 • Організація співпраці школи з навчальними закладами, науковими установами , державними установами, громадськими організаціями.
 • Здійснення психолого-педагогічного супроводу управлінської діяльності та навчально-виховного процесу.
 • Забезпечення охорони праці вчителя.
 • Активна участь в освітніх процесах Белзького освітнього округу.
Педагоги школи у роботі з дітьми обирають такі орієнтири:

Найдорожча цінність – людське життя;

Якісна освіта – сяйво людського життя;

Найскладніше мистецтво – мистецтво життєтворчості;

Найбільше багатство – багатство людських стосунків;

Найвища краса – краса людських взаємин

Розділ «Модернізація управління» 

Шляхи реалізації :

№з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
Модуль 1. Якісна організація та управління навчально-виховним процесом
1. Забезпечити стратегічне та системне планування школи (на основі програми розвитку, плану роботи відділу освіти , райметодкабінету, освітнього округу) Червень-серпень Директор школи, творча група Програма розвитку
2. Забезпечити  планування роботи школи (відповідно цільових програм  Програми розвитку школи) До   1 вересня Директор школи, творча група Річний план, протокол педради, ради школи
3. Забезпечити планування роботи дирекції школи (ведення щомісячних планів на основі циклограми, плану-графіку внутрішньошкільного контролю, планів проведення нарад при дирекції) До 5

вересня

Директор школи, заступник директора Місячний плани роботи адміністрації, план-графік внутрішньошкільного контролю  
4. Забезпечити підготовку  планів роботи: окремих напрямків діяльності школи:

—          плану роботи бібліотеки;

—          плану засідань органів ДГУ (батьківського комітету, піклувальної ради, ради школи);

До 10

вересня

Директор школи, бібліотекар План роботи бібліотеки

, план роботи ради школи, план роботи батьківського комітету, план роботи піклувальної ради

 
5. Забезпечити своєчасне планування роботи:

—          ШМО

—          класних керівників;

—          відповідального за харчування;

—          ради профілактики;

—          плану роботи кабінетів

—          батьківських зборів

До 10

вересня

Відповідальні за певний напрямок роботи педагоги Плани роботи  
6. Забезпечити своєчасне планування роботи вчителів-предметників До 05

вересня

Вчителі-предметники, заступник директора Річне календарно-тематичне планування викладання предметів, плани роботи гуртків, секцій  
7. Забезпечити своєчасне планування роботи методичної ради школи, постійно діючих форм методичної роботи у школі До 15

вересня

Заступник директора школи

 

План роботи МР, ШМО  
8. Допомагати у плануванні роботи органів учнівського самоврядування, плануванні роботи учнівських студій, товариств тощо До 15

вересня

Заступник директора План роботи учнівської ради, учнівської організації  
9. Забезпечити планування  та організовувати  постійну роботу педагогічної ради як колективного органу управління навчально-виховним процесом: планувати не менше 4 засідань в н/р, вести протоколи засідань, видати накази за підсумками засідань.

Внести на засідання педради такі обов’язкові питання:

—          аналіз роботи  за мину­лий навчальний рік та обговоренню завдань на наступний (ознайомлення з планом та подання на затвердження радою школи);

—          про використання годин варіативної складової робочого навчального плану;

—          про поділ класів на групи при вивченні окремих предметів;

—          планування та режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу;

—           про стан методичної роботи в школі,

—          про роботу бібліотеки та забезпечення учнів шкільними підручниками;

—          про стан оздоровлення та харчування учнів;

—           затвердження варіантів програм, підручників, особливості робо­ти окремих педагогів (робота за авторськими програмами, апробація пе­дагогічних інновацій тощо);

—          про допуск до складання ДПА, переведення у наступні класи та випуск учнів (може про­водитись у декілька етапів), видачу документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

—          розгляд підсумків роботи школи за певний період, аналіз педагогічного процесу в школі.

—          науково-педагогічна проблема школи й шляхи її реалізації, обговорення підсумків наукових досліджень, апробацій передового досвіду;

—          аналіз роботи вчителів з класним колективом учнів, виявлення невикористаних резервів, накреслення кон­кретних шляхів удосконалення наявних результатів;

—          підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

—          моральне та матеріальне заохочення учнів та працівників закладу;

—          притягнення до дисциплінарної відповідальності учасників навчально- виховного процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

—          питання вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

—          питання за результатами ВШК

Практикувати сучасні форми проведення педагогічних рад

До 10

вересня

 

 

Протягом року

Директор школи, заступник директора Розділ річного плану роботи,

Протоколи засідань, накази за результатами рішень педради

 
10. Організувати роботу науково-методичної ради школи, як органу управління розвитком педагогічного  та інноваційною діяльністю закладу положення, план роботи) До 15

вересня

Директор школи Протоколи засідань  
11. Проводити оперативні, тематичні та інструктивно-методичні наради при директорові 2, 4 вівторок місяця протягом року Директор школи Протоколи засідань  
  Модуль 2. Забезпечення державно-громадського управління закладом        
1. Організувати ефективну роботу  ради школи відповідно до  делегованих їй повноважень. Брати участь в  засіданні ради школи Протягом року Члени ради школи Протоколи засідань  
2. Організувати ефективну роботу  батьківських комітетів та шкільної батьківської ради відповідно до делегованих повноважень. Брати участь в  засіданнях батьківської ради Протягом року Директор школи Протоколи засідань  
3. Організувати роботу Піклувальної ради. Брати участь в  засіданнях Піклувальної ради Протягом року Директор школи Протоколи засідань  
4. Організувати роботу Ради профілактики негативних явищ. Проводити засідання  Ради Протягом року (не менше 6 раз) Відповідальний за правовиховну роботу Протоколи засідань  
5. Щорічно проводити та удосконалити форму проведення загальношкільної конференції Червень Директор школи Протоколи засідань  
6. Проводити батьківські (класні, загальношкільні) збори 4  рази в н/р Директор школи, класні керівники Протоколи засідань  
7. Активізувати роботу батьківського комітету з метою залучення батьків до позакласної та виховної діяльності. Залучити батьків до:

—          творчої групи з реалізації пріоритетного напрямку;

—          планування заходів на виконання Виховної програми;

—           організації роботи гуртків, секцій, творчих об’єднань, волонтерства

Постійно Директор школи, класні керівники    
8. Організувати роботу змінних стендів для батьків та громади:

—          «Державно-громадське управління»

—          «Інформація про роботу школи»

Організувати роботу скриньки для побажань, рекомендацій

Вести візитаційну книгу

До 10 вересня, постійно оновлювати Відповідальний за діловодство    
9. Організовувати проведення Дня відкритих дверей  у школі Травень Директор школи    
  Модуль 3. Сприяння розвитку органів учнівського самоврядування    
1. Розглянути кращий досвід організації учнівського самоврядування серед учнів 1-4, 5-9 класів.

Провести круглий стіл «Сучасні моделі самоврядування молодших школярів»

Жовтень, 2016 Голова ШМО вчите лів поч. кл.    
2. З метою поширення інформації про діяльність органів учнівського самоврядування оформити інформаційні методичні матеріали:

— Буклети учкому «Діємо разом!»

— Стіннівки «Голос учкому»

— Папка «Учнівське самоврядування»

 

Протягом року Голова ШМО кл. керівників    
3. Провести спільне засідання педради школи, ради школи та учнівської ради з питання учнівського самоврядування у школі Березень 2018р. Директор школи    
4. Провести День учнівського самоврядування 1-й понеділок жовтня

 

 

Заступник директора школи    
5. Проводити щорічну учнівську звітну конференцію за участю педагогів, батьків, громади «Від учнівського самоврядування – до громадянського суспільства»  

Травень

Голова ШМО кл. керівників    
6. Розробити методичні матеріали на допомогу лідерам учнівського самоврядування:

— Зразок учнівського портфоліо

— Збірка презентацій «Молодіжний лідер»

— Підбірка літератури про форми занять з учнів- 

  ською молоддю

 

1 семестр Голова ШМО кл. керівників    
7. Відповідно до планів роботи класних куренів  шкільної  організації «Козацька республіка» забезпечувати виконання колективних корисних справ Протягом року Класні керівники    
8. Сприяти залученню учнів та батьків до волонтерської діяльності, до реалізації проектів:

—          «І ти можеш стати Святим Миколаєм»

—          «Новий рік без самотності»

—          «Хай серце не втрачає доброти» (до Дня інвалідів)

—          «Рідне село — частинка Батьківщини»

 

Протягом року Директор школи    
  Модуль 4. Інформаційно-методичний супровід управлінської діяльності        
1. Своєчасно видавати накази відповідно до  циклограми роботи школи, та на виконання

наказів відділу освіти

 

Протягом року Директор школи    
2. Забезпечити  звітність відповідно до

циклограми роботи школи:

-звіт по всеобучу

-про організацію форм позакласної роботи

-по педкадрах

-статистичні звіти

-про підсумки літнього оздоровлення

-про проведені виховні заходи

-про підсумки навчальної і виховної роботи за рік

-про підсумки роботи над НМП школи

-про підсумки методичної роботи у школи

-про підсумки право виховної роботи у шуолі

-звіт керівника закладу про роботу школи за

 навчальний рік

 

 

 Протягом року

Директор школи, заступник директора,

класні керівники

 

   
3. Створити і постійно поновлювати бази даних:

-педпрацівників;

-обслуговуючого персоналу;

-учнів школи (по класах)

-дітей від народження до 18 років з території обслуговування школи;

-випускників;

-дітей різних соціальних груп;

-обдарованих дітей

-переможців конкурсів, турнірів, олімпіад різних рівнів;

-матеріально-технічної бази;

-предметна електронна (перелік програмного забезпечення різних предметів);

 

Протягом року

 

Директор школи, заступник директора, діловод    
Модуль 5. Внутрішньошкільний контроль      

 

1. Організовувати щорічний системний, комплексний внутрішньошкільний контроль на основі річного плану-графіку за розділами (додаток 1):

—          Дотримання основних режимів існування ЗНЗ

—          Виконання державних, регіональних нормативних, розпорядчих , інструктивно-методичних документів

—          Вивчення стану викладання і рівня навчальних досягнень учнів

—          Результативність виховної та позакласної роботи

—          Результативність методичної роботи та роботи в роки атестації

—          Вивчення системи роботи вчителів

—          Фінансово-господарська діяльність

—          Ведення шкільної документації

Протягом н/р Директор школи Книга ВШК
2. Проводити моніторинг навчальних досягнень учнів, експертизу діяльності вчителів, організації освітнього процесу у формі:

—          щорічного моніторингу навчальних досягнень;

—          моніторингу виховання;

—          анкетування учнів, батьків;

—          діагностики професійної компетентності вчителя;

2016-21рр.

 

Вересень, грудень,

квітень,

жовтень,

лютий

 

Директор школи Книга ВШК
3. Організовувати роботу щодо створення умов для проведення та за результатами проведеного районного, обласного та ін. рівня моніторингових досліджень Відповідно плану роботи в.о. Директор школи Наказ

 

 


Стаївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Осипа Лещука Адреса: вул.Нова, 21, с.Стаївка, Сокальський район, Львівська область
e-mail: staivka2012@gmail.com